VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TÀI SẢN
– Thiết lập và giám sát hệ thống kiểm soát, thủ tục và mẫu theo dõi tài sản cố định
– Yêu cầu quản trị và cập nhật chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định
– Đánh số thẻ tài sản cố định
– Ghi nhận các yêu cầu sử dụng tài sản và sắp xếp trong hệ thống kế toán
– Theo dõi việc lập dự toán chi phí dự án hình thành tài sản cố định và kết chuyển các tài khoản liên quan đến dự án khi hoàn thành hình thành tài sản cố định
– Theo dõi danh sách tài sản cố định và ghi nhận khấu hao, tính toán khấu hao cho tất cả tài sản cố định
– Xem xét và cập nhật kế hoạch tài sản cố định chi tiết và phân bổ khấu hao.
– Điều tra các tài sản cố định có khả năng lỗi thời
– Tiến hành đánh giá suy giảm định kỳ đối với tài sản cố định vô hình.
– Thực hiện kiểm kê tồn kho vật lý định kỳ của tài sản cố định
– Đề xuất Ban Lãnh đạo khi có tài sản cần thanh lý
– Theo dõi chi đầu tư công ty cho Tài sản cố định so sánh với Chi phí vốn đầu tư đã được duyệt
– Lập sổ cái và sổ chi tiết phát sinh. Đối chiếu số dư trên Bảng Tổng hợp tài sản và Sổ Cái tài khoản.
– Lập báo cáo tài sản và các báo cáo tài chính khác.

Yêu cầu: 
– Nam
– Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
– Kinh nghiệm 3 năm vị trí tương đương hoặc Kế toán Tổng hợp
– Kỹ năng văn phòng, anh ngữ tốt
– Có ngoại hình được ưu tiên